انتخاب تیم تحقیق و توسعه شرکت صنایع شیمیایی فارس به عنوان گروه کار نمونه کشوری

جناب آقای دکتر پیام پرواسی، مدیر تحقیقات شرکت صنایع شیمیایی فارس

سرکار خانم سمیه محمدی، کارشناس ارشد تحقیقات  

و جناب آقای مهندس محمدرضا کشاورز، معاون تحقیقات 

گروه کار نمونه کشوری 


تاریخ:

منبع: - لینک خبر